Nuostatai.

JEEP CLUB LITHUANIA klubas yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų, asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir klubo įstatais.
Klubas nuo Įstatų įregistravimo dienos yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, balansą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Klubo pavadinimas yra: JEEP CLUB LITHUANIA

Klubo tikslai:
Vienyti JEEP markės automobilių gerbėjus.
Sudaryti sąlygas JEEP markės automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija.
Populiarinti JEEP markės automobilius Lietuvoje.

Priėmimo į Klubo narius ir išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka
Klubo nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, sulaukęs 21 metų, pripažįstantis Klubo tikslus ir įstatus ir turintis arba vairuojantis JEEP markės automobilį.
Asmuo norintis tapti klubo nariu, privalo užpildyti Klubo nario paraišką, pateikti ją  Klubo prezidentui.
Asmuo užpildęs stojimo į Klubo paraišką, ir sumokėjęs stojamąjį mokestį tampa - Klubo nariu, jam įteikiamas Klubo nario pažymėjimas. Galutinį sprendimą dėl priėmimo priima Klubo Prezidentas.
Anketas – prašymus registruoja ir Klubo narių sąrašą tvarko Klubo administratorius arba Prezidentas.
Klubo nario pažymėjimą įteikia Klubo prezidentas. Klubo nario pažymėjimas išduodamas vienerių metų terminui ir pratęsiamas, Klubo nariui sumokėjus šiuose įstatuose nustatyta tvarka metinį Klubo nario mokestį. Laiku nesumokėjęs metinio nario mokesčio, asmuo netenka Klubo nario statuso.

Klubo nario metinis mokestis nuo 2016 m. spalio 08 d. yra:
Metinis nario mokestis  - 150 EUR (iki 2016.12.31 galioja nuolaida ir mokestis lygus 100 EUR)

Nario mokestis turi būti sumokėtas per 15 d.d. nuo anketos užpildymo, pratęsiant narystę 1 mėn. iki einamosios naryspabaigos. Laiku nesumokėjęs mokesčio Klubo narys įspėjamas el. paštu ir telefonu tai padaryti. Jei Klubo narys iki nurodytos datos nesumoka Klubo nario mokesčio, jis automatiškai netenka Klubo nario statuso.
Narys iš klubo išstoja, pranešdamas raštu Klubo prezidentui ir grąžindamas nario pažymėjimą, išstodamas narys padengia įsiskolinimą Klubui, jei toks yra.
Narys nesilaikantis Klubo įstatų Klubo Prezidento sprendimu gali būti pašalintas iš Klubo narių. Klubo narius šalina Klubo Prezidentas.
Klubo rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Klubo tikslams bei veiklai ir savarankiškai bei teisėtai remiantys Klubą finansiškai ar materialiai.
Klubas gali turėti garbės narius, kurie renkami Visuotiniame klubo narių susirinkime.

Narių teisės ir pareigos:
Visi Klubo nariai turi lygias teises ir pareigas, nepriklausomai nuo mokamo stojamojo ir nario mokesčio dydžio ar teikiamos paramos.
Klubo nariai gali reikšti savo nuomonę ir pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais.
Naudotis visomis Klubo nariams taikomomis nuolaidomis ir lengvatomis.
Gauti informaciją susijusią su Klubo veikla.

Klubo narys privalo:
Laikytis Klubo įstatų;
Sumokėti stojamąjį ir Klubo nario mokestį;
Laiku mokėti metinį nario mokestį;
Siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti klubo veikloje; vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;
Būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę.
Klubo nario JEEP markės automobilis turi turėti techninės apžiūros pažymėjimą ir būti estetiškai tvarkingas.

VŠĮ JEEP CLUB LITHUANIA
Klubo Prezidentas
Nerijus Laurinaitis

www.JeepClubLithuania.com
el. paštas: JCL@JCL.LT
tel. +37067933331